close
تبلیغات در اینترنت

?

عاشقانه


درباره سايت

❤ کوتاه‌ترین لحظه‌ی بودن زندگیست... ❤ _______________________________ ❤ سـر بـهـ هـوا نـیـستــــمـ امـــــا همیشـــــهـ چشــــمـ بهـ آسـمـانـــ دارمـ حـالــ عجیبـــی سـتـــ دیـدنـــ ِ هـمـانـــ آسـمـانـــ کـهـ ... شـــاید "تـــو" ... دقـایـقـیـ پـیـشـ بـهـ آنـــ نـگـاهـ کـــرده‌ایـــ... ❤ _______________________________ ❤ جـوری در آغـوشـتـــ مـــــے‌خـوابـمـــ کهـ خـدا پـیـدایـمـــ نـکـنـد! خـیـال کـنـد! اشـتـبـاهـیـــ بـهـ تـــو دوتـا روحـــ دادهـ اسـتـــ...! ❤ _______________________________ ❤ در آغوشَــم کــ‌ه مـــــے‌گـیــری آنـــقــــ‌‌در آرام مــــے‌شــــوم که فـَـرامــوش مـــے‌کــــنـم بـایـد نَفـَـــس بــکـشـــم... ❤ _______________________________ ❤ كـــاشـــ بـــودیـــ... خـوبـــ بـهـ چـشـمـهـایـتـــ نـگـاهـ مـیـکـردم...از نـزدیـکـــ! دسـتـانـتـــ را مــیـگـرفـتـمـــ! آنـقـدر نـزدیـکـمـــ بـودیـــ کـهـ گـرمایـــ نـفـســـ هـایـتـــ را حـــســـ مـیـکـردمـــ! خــوبـــ عـطـرتـــ را بـــو مـیـکـشـیـدمـــ! مـوقـعـ بـوسـیـدنـــ از تـهـ دلـــ مـیـبـوسـیـدمـتـــ... از تـهـ دلـــ مـیـبـوسـیـدمـتـــ... از تـهـ دلـــ لـمـسـتـــ مـیـکـردمـــ! از تـهـ دلـــ نـگـاهـتـــ مـیـکـردمـــ... از تـهـ دلـــ صـدایـتـــ مـیـکـردمـــ! از تـمـامـــ لـحـظاتـــ بـا هـمـ بـودنـــ نـهـایـتـــ اسـتـفـادهـ را مـیـکـردمـــ! كـــاشـــ بـــودیـــ... ❤ _______________________________ ❤ دلـمـــ پـرواز مـیـخـواهـد دلـمـــ بـا تـــو پـریـدنـــ در هـوایـــ بـاز مـیـخـواهـد دلـمـــ آواز مـیـخـواهـد دلـمـــ از تـــو سـرودنـــ بـا صـدایـــ سـاز مـیـخـواهـد دلـمـــ بـیـــ رنـگـــ و بـیـــ روح اسـتـــ دلـمـــ نـقـاشـیـــ یـکـــ قـلـبـــ پـر احـسـاســـ مـیـخـواهـد ❤ _______________________________ ❤ خـداحـافـظـیـــ کـردهـ امـــ مـــنـــ بـا تـمـامـــ روزهـایـــ بـیـــ خـاطرهـ امـــ دور مـیـریـزمـشـانـــ یـکـیـــ یـکـیـــ ... و امــروز سـلامـــ مـیـکـنـمـــ بـهـ تـمـامـــ روزهـایـــ خـوبـیـــ کـهـ پـیـشـــ رو دارمـــ مـــنـــ ایـمـانـــ دارمـــ بـهـ پــرواز دوبــارهـ آنـــ هـمـــ در هـوایـــ تــــو ... ❤ _______________________________ ❤ تـــو مـرا بـهـ آغـوشـــ مـیـکـشـیـــ ... بـوسـهـ ایـــ از لـبـهـایـتـــ مـیـدزدمـــ ... و تـــو آرامـــ زمـزمـهـ مـیـکـنـیـــ : " دوســتـتـــ دارمـــ " و مـــن مـیـفـهـمـمـــ کـهـ ، ایــنــجــا خـود ِ رویـاسـتـــ ... ❤ _______________________________ ❤ لـبـهـایـتـــ را مـیـخـواهـمـــ نــهـ از بـرایـــ بـوســـهـ کـهـ بـرایـــ درمـانـــ درد انـتـظارمـــ آنـــ زمـانـــ کـهـ امـواجـــ صـدایـتـــ را تـبـدیـلـــ مـیـکـنـد بـــهـ : دوســـتـتــــ دارمـــــ ... ❤ _______________________________ ❤ گـاهـیـــ نـیـاز داریـــ بـهـ یـهـ آغـوشـــ بـیـــ مـنـتـــ ، كـهـ تـــو رو فـقـطـ و فـقـطـ واسـهـ خـودتـــ بـخـواد ... كـهـ وقـتـیـــ تـو اوجـــ تـنـهـایـیـــ هـسـتـیـــ ، بـا چـشـمـاشـــ بـهـتـــ بـگـهـ : هــســتـمـــ تـا تــهـ تــهـشـــ ...!!! ❤ _______________________________ ❤ زمســــتان آمد تا بـــاز بیـــادم بیـــاورد هـــیچ فصـــلـی ســــردتر از فصــــل ِ نبود ِ دستهای ِ تو نیستــــ.... ❤ _______________________________ ❤ نـیـمـه‌ی گـُمشــده ام نـیـسـتـیـــ کـهـ بـا نـیـمـه‌ی دیـگــر بــهـ جُـسـتـجـویـتـــ بـرخـیـزمـــ تـــو... تـمـامـــ گُـمشـده‌ی منــی! ...تـمـــامـــ گـُمـشــده‌ی مَـــن...! ❤ _______________________________ ❤ فـاصـلـه‌ی بـیـنـــ بـهـشـتـــ و جـهـنـمـــ ِ زنـدگـیـــ مـنـــ ... تـنـهـا ... بـه انـدازه‌ی فـاصـلـه‌ی ... بـیـنـــ بـازوانـــ تـوسـتـــ !! در آغـوشـــ تـــو بـودنـــ یـا نـبـودنـــ ❤ _______________________________ ❤ "هـسـتـــ " را اگـر قـدر نـدانـیـــ مـیـشـود "بـــــود" و چـه تـلـخـــ اسـتـــ هـسـتـیـــ کـه بـــــود شـود و دارمـیـــ کـه داشــتـمـــ ❤ _______________________________ ❤ دلـمـــ مـیـخـواهـد کـسـیـــ «بـاشــد» «خــوبـــ» بـاشـد... «مـهـربـانـــ »‌ بـاشـد... « بـســـ» بـاشـد... هـمـه‌یـــ ایـنـــ بـودنـــ هـایـشـــ فـقـطـ بـرایـــ مـنـــ بـاشـد.. بـرایـــ مـــنـــ... ❤ _______________________________ ❤ سـرمـایـی کـه بـوده امـــ هـمـیـشـه ... ولـــی بـیـن خـودمـان بـمـانـد ... سـرمـایـی تـر مـیـشـومـــ ... وقـتـی پـای آغــوش ِ تـــو در مـیـان بـاشـد ...! ❤ _______________________________ ❤ در مـن زمـسـتـانـی سـتـــ طـولانـی، بـــــــهار بـاش بـبـیـن چـگـونـه بـرایـتـــ مـیـمـیـرم ...! ❤ _______________________________ ❤ اَگـــــر بــِشکَــند اینــ بُغــضِــ گِـــره خـــورده دَر قَلبَــــمــ ! ... نَــ عَرشــ و نَــ فَرشــ ... هیچــ یِکــ را نــــِمے خواهَـــــــــــمــ تَنــــــــــــهآ گرمے ِ نِــــــگاهَتــــ را مے خواهــَـــــــــــمــ کــ ِ بپـــــوشآ نَد سَـــردے ِ دِلَــمـــ را ... ❤ _______________________________ ❤ وقـتـیـــ کـسـیـــ کـهـ بـایـد تـــو را بـفـهـمـد درکـتـــ نـمـیـکـنـد دوسـتـــ نـداریـــ خـودتـــ را بـهـ هـیـچـکـســـ ِ دیـگـر بـفـهـمـانـیـــ ... ❤ _______________________________ ❤ آهـایـــ ایـوبـــ ! کـجـایـیـــ ....؟! بـیـا تـا بـرایـتـــ از صـبـر بـگـویـمـــ ...! ❤ _______________________________ ❤ هـمـیـنـــ کـهـ هـسـتـیـــ هـمـیـنـــ کـهـ لابــلایـــ کـلـمـاتـمـــ نَـفَـــســـ مـیـکـشـیـــ , راه مـیـرویـــ در آغـوشـمـــ مـیـگـیـریـــ ... هـمـیـنـــ کـهـ پـنـاهـ ِ واژه هـایـمـــ شـده ایـــ هـمـیـنـــ کـهـ سـایـهـ اتـــ هـسـتـــ هـمـیـنـــ کـهـ کـلـمـاتـمـــ از بـیـــ "تــــو"یـیـــ یـتـیـمـــ نـشـده انـد کـافـی‌سـتـــ بـرایـــ یـکـــ عـمـر آرامـشـــ ... ❤ _______________________________ ❤ مـسـاحـتـــ خـلـوتـمـــ را پُـر کـنـــ فـرقـیـــ نـمـیـکـنـد عــمـودیـــ یـا افــقـیـــ هـمـیـنـکـهـ ضـلـعـیـــ از چـهـاردیـواریـــ امـــ بـاشـیـــ کـافـیـسـتـــ ... ❤ _______________________________ ❤ از عـجـایـب عـشـق ... هـمـیـن بـس! تـنـهـا آغـوش هـمـانـی آرامـت مـی کـنـد ... کـه دلـت را بـه درد آورده و آتـش زده!!! ❤ _______________________________ ❤ نـمـیـدانـمـــ ...! چـرا تـا مـیـگـویـمـــ حـالـمـــ خـوبـــ اسـتـــ ... چـشـمـانـمـــ خـیــســـ مـیـشـود ...!؟ ❤ _______________________________ ❤ هـمـهـ یـــ یـهـویـیـــ هـا خـوبـنـــ !! یـهـویـیـــ بـغـل کـردنـــ یـهـویـیـــ بـوسـیـدنـــ یـهـویـیـــ دیـدنـــ یـهـویـیـــ سـوپـرایـز شـدنـــ یـهـویـیـــ بـیـرونـــ رفـتـنـــ یـهـویـیـــ دوسـتـــ شـدنـــ یـهـویـیـــ عـاشـقـــ شـدنـــ . . امـــا ... امـــانـــ از یـهـویـیـــ رفـتـنـــ هـا ... ❤ _______________________________ ❤ عـطــر تـنـتـ چـه خـآصـیتـی دارد حتـی حـمـآم هـم بـوے دلـپذیـرش رآ نمـیبـرد! وقـتـی نـیسـتی بـآ ایـن رآیـحه بـه اوج رویـآهآیـمآن مـی روم! می دانـی؟! عطر تـنـتـ رآ با بهتـریـن عـطرهآی دنیـآ عوض نمی کنم... ❤ _______________________________ ❤ کـره‌ی زمـیـنـــ بـهـ ایـنـــ بـزرگـیـــ ؛ امــا نـمـیـدانـمـــ چـرا جـز آغـوشـتـــ ؛ بـهـ هـیـچـــ جـایـــ دیـگـریـــ تـعـلـقـــ نـدارمـــ ... ❤ _______________________________ ❤ مَن ایـ ـنجـ ـآ دُنیایَم را نقّاشی می کنم خانـ ـه ای می سآزَم از وجـ ـودَت درختـ ـی می کشم به رنگ ِ حیات زیر ِ سقف ِ خانه ی ِ نقّاشیَم دَرآغوش کشیدن ِ تو آزاد است ... وقتی ِ دَر اسارت ِ فاصـ ـِله هآم ... ❤ _______________________________ ❤ دیدگانتـــ رآ نبنـ ــد ...! نگاهتـــ رآ نـ ــدزد ...! تـ ـو کهـ میدآنـ ــی آیهـ آیه ے زندگیمــ، از گوشـ ـه چشمهآیتــ تلآوتــ می شـ ــود ❤ _______________________________ ❤ پيچــک نگــاهــم دزدانــه تــا پشــت پنجــره ي اتــاق تــو بــالا آمــده! بــه کجــا خيــره شــده‌اي؟! بــاران کــه بگيــرد تمــام پنجــره پــر از پيچــک خــواهــد بــود ... ❤ _______________________________ ❤ عـادتـــ بـهـ بـودنـتـــ شـبـیـهـ هـیـچـــ چـیـزیـــ نـیـسـتـــ جـز انـتـظار آمـدنـتـــ کـهـ شـبـیـهـ عـادتـــ شـد ❤ _______________________________ ❤ مـیـدانـی ... عجیبـــــ ∙درد∙ دارد ... مرهــم باشـی و ∙دور∙ باشـی ... درست مثل نوشدارو پس از مرگ سهراب ... ❤ _______________________________ ❤ نـفـســـ بـکـشـــ زنـــ ...! هـوایـــ دلـــ زمـسـتـانـیـــ امـــ عــجــیـبـــ ! گـرمـــ مـیـشـود بـهـ لـمـســـ بـودنـتـــ ...! ❤ _______________________________ ❤ از تــو کــه دور مي شــوم، کــوچــه کــه هيــچ، گــاهــي اتــوبــان هــم بــن بســت اســت ...! ❤ _______________________________ ❤ تــو خود بگـو ... سرزمیــن نگآهـتـــ را روی کدامینـــ گـُسـَـل بنا کرده‌ای ..؟!.. کـه اینـــ گونـه هَر شـَب و هر روز تمامـــ دل مـن را میلرزانـد ...! ❤ _______________________________ ❤ دلــتــنــگـی عـیـن آتـش زیـر خـاکـسـتـر اسـتـــ گـاهـی فـکـر مـیـکـنـي تـمـام شـده امــا یـکـــ دفـعـه هــمــه‌اتـــ را آتـش مـیـزنـد ...! ❤ _______________________________ ❤ نـمـیـدانـی ... چـطـور گـیـج مـیـشـومـــ وقـتـی هـرچـه مـیـگـردمـــ مـعـنـی نـگـاهـتـــ در هـیـچ فـرهـنـگـــ لـغـتـی پـیـدا نـمـیـشـود ...! ❤ _______________________________ ❤ به هیـــــچ روزی پـس‌اتـــ نـمـیـدهـمـــ ! به هیـــــچ سـاعـتـی به هیـــــچ دقـیـقـه‌ای به هیــــچ، هیچــــــــــی! سـخـتـــ چـسـبـیـده‌امـــ تـمـامـتـــ را ...! ❤ _______________________________ ❤ تنـــــــــــــهایی یعنـي: ذهنم پــــــــُــرازتو خالی ازدیگران است! امــــــــــا ... کـــــــِنارم خالی ازتو، پــــُــــــراز دیگران است! ❤ _______________________________ ❤ از تـمـامــِـِ دار ِ دنیــا تَـنـهـــــا یـکـــ چـیـز دارمـــ : دوسـتـتــــــــ ...! ❤ _______________________________ ❤ دسـتـهـایـتـــ را زیـر تـنـهـایـیـمـــ سـتـون کـن کـه مـن‌ از آوارگـی بـي‌تـــو بـودن مـی‌تـرسـمـــ ❤ _______________________________ ❤ تــو فـقـط عَـزمــِ آمـدن کـن ... مَـن تــمـامِ جـاده‌هـا رآ قـالـیـچـه قــرمـز مـی‌اَنـدازمــ ...! ❤ _______________________________ ❤ حَـتـم دارم کـارگـران در تمــــام ِ جاده هــا مـشـغـول ِ کـارنــد ...! هـمـه راه‌هـایـی کـه تــو را بـه مـن مـی‌رسـاننــد در دسـتـــِ تـعـمـیـــرنـد ...! اگـر نـه، تــو حتمـا مـی‌آمـدي ...!!! ❤ _______________________________ ❤ بـه مـن قــول بـده در تـمامی سـال هـایی کـه بـاقی مـانده تـا ابـــــــــــــد مـواظـب خـودت بـاشـی دیـگـر نـیستم کـه یـاد آوریـت کـنم... ❤ _______________________________ ❤ روزهـایـی کـه مـیـگـفـتـی بـا مـــن بـمـان تـنـهـای تــنـهـا نـمـیـدانـسـتـم روزی خـواهـی گـفـت: بـی مـــن بـمـان تـنـهـای تـنـهـا...! ❤ _______________________________ ❤ مـــن فـرامـوش نــكـرده ام... مـــن از نـهـايـت درد بـه بـي حـسـي رسـيـده ام... ❤ _______________________________ ❤ وحــشــتــنــاکـــ اسـت وقـتـی پـیـش مـن نـشـسـتـه ای امـــا نــدارمـت...! ❤ _______________________________ ❤ لامَصَصــب احســــآس است... مــزرعــه كـه نیســت هــِــی شُــخمَـــش مـیزنــی...! ❤ _______________________________ ❤ هـيـچ کـس ديـگـــــر برایم او نـمـي‌شـود... حـتـي خـــودش ...! ❤ _______________________________ ❤ يـادم مـي‌افـتـد كـه دلــتــنــگــي بـهـانـه خـوبـي بـراي تــكــرار يـك اشــتــبــاه نـيـسـت...! ❤ _______________________________ ❤ آخرین بـاری کـه از تـه دل بـرای رفـتـنـت گـــــریـه کــردم گـفـتـی: تـمـامـش کـن . . . از آن روز بـه احـتـرامـت ... چـنـان از تـه دل مـی خـنـدم کـه گــاهــی فــرامــوشـــم مـــیـشــود رفـــــتـــــه ای ... ❤ _______________________________ ❤ عـــادت مـیـکـنـم بـه داشـتـن چـیـزی و سـپـس نـــداشـتـنـش... بـه بـــودن کـسـی و سـپـس بـه نـــبـودنـش... تـنـهـا عـــادت مـیـکـنـم امـــا... فـرامـوش نـــه ! ❤ _______________________________ ❤ دیـگـه حـتـی بـه سـایـه ام هـم اعـتـمـاد نـــدارم چـون اونـم جـاهـای تـاریـک تـنـهـام مـیـذاره... ❤ _______________________________ ❤ زیر آوار آخـریـن حـرفـت جـا مـانـده ام لعنـــــتی ...! نمی دانی " خداحافظت " چند ریـــــشتر بود...!!! ❤ _______________________________ ❤ تـقـصـیـر تو نــیـسـت لــعــنــتــی؛ تو آدم بـودی... مـــــن خـدایـت کـردم...!!! ❤ _______________________________ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ __@@@@@@@@@@@@@@ __@@@@@@@@@@@@@@ ___________________ _________@@@@@@@ _____@@@@@@@@@@@ ___@@@@@______@@@@@ __@@@@@_________@@@@@ _@@@@@___________@@@@@ _@@@@@___________@@@@@ _@@@@@___________@@@@@ __@@@@@_________@@@@@ ___@@@@@______@@@@@ ______@@@@@@@@@@@ _________@@@@@@@ _____________________________ __@@@@@____________@@@@@ ___@@@@@__________@@@@@ ____@@@@@________@@@@@ _____@@@@@______@@@@@ ______@@@@@____@@@@@ _______@@@@@__@@@@@ ________@@@@@@@@@@ _________@@@@@@@@@ __________@@@@@@@@ ___________@@@@@@@ ____________@@@@@@ ________________________ ____@@@@@@@@@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@ _________________@@@@@ _________________@@@@@ _________________@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@ _________________@@@@@ _________________@@@@@ _________________@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@
آمار سايت
آمار مطالب
کل مطالب : 100
کل نظرات : 3
آمار کاربران
افراد آنلاين : 1
تعداد اعضا : 1

کاربران آنلاين

آمار بازديد
بازديد امروز : 31
بارديد ديروز : 1
گوگل امروز : 0
گوگل ديروز : 0
بازديد هفته : 32
بازديد ماه : 151
بازديد سال : 151
بازديد کلي : 3,931
اطلاعات کاربري

عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

فراموشي رمز عبور؟

عضويت سريع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آرشيو
مطالب پربازديد
مطالب تصادفي
جستجو

کدهاي اختصاصي

 


بانگاهت زمن اى دوست غارت جان كن 

خيز و يك جرئه مى ناب مرا مهمان كن

من نخوانم دگر اين نغمه ى آزادى را 

شوخ شيرين تو مرادر دل خودزندان كن

گرچه بين من وتو پرچينی ست 

خيزو با برق نگاهت زبنش ويران كن 

من اگر خانه به دوشم وچنين سرگردان 

در دلت يك دوسه روزى مرا مهمان كن 

 

 

امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : دل , عاشقانه , متن عاشقانه , پسر تنها ,
بازديد : 15
تاريخ : شنبه 15 شهريور 1393 زمان : 10:6 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 

شاید نشه برای رسیدن به مقصد از روی جنازه کسی رد شد اما بدون شک میشه برای به مقصود رسیدن تاراج کرد هر چه که داری و تاوان داد به خاطر انچه که هرگز نداشتی

برای به تو رسیدن دوباره

 
امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : متن عاشقانه , برای رسیدن به , تاوان , عاشقانه ,
بازديد : 14
تاريخ : شنبه 15 شهريور 1393 زمان : 9:57 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 


دﻧﺪﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﻘﻪ رو ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺸﻴﺪ :|
ﺍﻭﻟﺶ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻩ …

 

ﺑﻌﺪﺵ ﺣﺲ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺎﺵ ﭼﻨﺪ
ﺭﻭﺯ ﺭﻭﻭ ﺍﻋﺼﺎﺑﺘﻪ …

 

ﺑﻌﺪﺵ ﻫﻢ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻧﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ که
ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻧﺪﻭﻧﯽ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩﻩ . . . !

 

این حکایت ِ بعضی از آدمای زندگیمونه

 

 

امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : حکایت , عاشقانه , خیانت ,
بازديد : 18
تاريخ : یکشنبه 09 شهريور 1393 زمان : 18:13 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 


جملات تیکه دار عاشقانه

 

 

هرگز تمامت را برای کسی رو نکن بگذار کمی دست نیافتنی باشی

آدمها تمامت که کنند، “رهـــــایت” می کنند . . .

.

.

.

هر لحظه ای که از دوری تو میگزرد عاشقترم میکند .......... قلبم میدونه مال من نیستی اما بازم فراموشت نمیکند

.

.

.

جملات بیشتر در ادامه ی مطلب

 

 


ادامه مطلب
امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : جملات تیکه دار عاشقانه , جملات عاشقانه , جملات تیکه دار , عاشقانه ,
بازديد : 13
تاريخ : یکشنبه 09 شهريور 1393 زمان : 18:11 | نويسنده : محمدرضا | نظرات ()

 


جملات عاشقانه و تکان دهنده

 

ﺁﯾﯿﻨـــــــــﻪ ﻫﺎ ﻟﻄﻔــــــ ﺩﺍﺭﻥ ،
ﻭﮔـــــــــــــــﺮﻧﻪ ﻣـــــــﺎ ﺩﺍﻏــــــــــــــــــﻮﻥ
ﺗـــﺮ
ﺍﺯ ﺍﯾــﻦ ﺣﺮﻓــــــــــﺎﯼﯾـــــﻢ !...

.

.

.

ﺣَﻮﺍﺳِــﺖ ﺑـــﺎﺷــﻪ ﺑــﻪ ﮐﯽ ﺩَﺳــﺖ ﻣــــﯿﺪﯼ !
ﻭﮔَـﺮﻧﻪ ﻫﻤــــــﻪ ﭼﯽ ﺗــﻮ ﺍﺯ ﺩَﺳـــﺖ ﻣﯿــــﺪﯼ ...

.

.

.

جملات بیشتر در ادامه ی مطلب

 

 


ادامه مطلب
امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : جملات عاشقانه و تکان دهنده , جملات عاشقانه , جملات تکان دهنده , عاشقانه ,
بازديد : 15
تاريخ : یکشنبه 09 شهريور 1393 زمان : 18:9 | نويسنده : محمدرضا | نظرات ()

 


همینکه تونستم جلوی عادت زشت بچگانه ام رو بگیرم

همینکه در مقابل هر کس و ناکسی سر خم نکردم و فریب این دنیا رو نخوردم

همینکه تونستم به محبوبترین ادم زندگیم حرفای دلم رو بزنم بسه ...

خیال یا واقعیت فهمیدنش تنها ارزومه به من امید میده تا به روی زندگی لبخند بزنم

اینکه چشم بسته بهشت را خریدم در مقابل چشمان حریص ترین ادمها عشقم را فریاد زدم برای هفت پشت

اونی که نمی تونه خوشی ام رو ببینه بسه!!!

 

 

امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : محبوبترین , آدم زندگی , عاشقانه , عشقم ,
بازديد : 12
تاريخ : یکشنبه 09 شهريور 1393 زمان : 18:6 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 


گلچینی از متن های عاشقانه

بخوای تنها بشی
باس دل بشکونی
باس دروغ بگی
به همه حتی خودت

.

.

.

نها یک برگ مانده بود …
درخت گفت : منتظرت میمانم !
برگ گفت : تا بهار خداحافظ !
بهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود …

.

.

.

ﻋﺸـــــــﻖ ...
" ﻣــــﺎ " ﻣﯽ ﺁﻓﺮﯾﻨﺪ ...
ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ " ﻣﻦ " ﺭﺍ ﻧﺎﺑـــﻮﺩ ﮐﻨﺪ

.

.

.

 

جملات بیشتر در ادامه ی مطلب

 

 


ادامه مطلب
امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : گلچین عاشقانه , متن و عکس , متن و جملات , عاشقانه ,
بازديد : 7
تاريخ : یکشنبه 09 شهريور 1393 زمان : 17:44 | نويسنده : محمدرضا | نظرات ()

 


جملات کوتاه اما عمیق

 

 

به سیگارم قسم که تو باختی نه من


چون تو الان تنهایی ، ولی من با سیگارم خوشم.....

.

.

وقتی آرزوی چیزی تو دلت میوفته

شک نکن توانایی رسیدن بهشو داری

.

.

.

جملات بیشتر در ادامه ی مطلب

 

 


ادامه مطلب
امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : جملات کوتاه اما عمیق , جملات کوتاه , جملات احساسی و عاشقانه , عاشقانه ,
بازديد : 10
تاريخ : شنبه 08 شهريور 1393 زمان : 13:50 | نويسنده : محمدرضا | نظرات ()

 

مطالب عاشقانه کجا بودی

هنوزم حسادت میکنی؟؟به عشقی که هنوزم به یادت هست

هنوزم حسادت میکنی ؟؟ به قلبی که هر تپشش اسم تورو میاره

برگشتی که چی؟؟ برگشتی که بگی غلط کردم ؟؟ دیگه ل/ا/ش/ی بازی نمیکنم؟؟

راستی این چه وضعشه انگاری شدی ه/ر/ز/ه های خیابونی  فکر میکنی منم میگم باش برگرد؟؟

تــــــــو از پیشم رفتی جوانتر.  شادتر شدی برگشتی        ...  من چی؟؟ نرفتم که هیچ پیرترم شدم

یادته  گفتم نرو میمیرم.. نگفتم؟!.. نگفتم؟؟!! داغ آتیش دلتو نکار تو وجودم  نگفتم!! بری میشکنم؟؟؟

 

کجا بــــــــــــــــــودی روز هایی که شبا با کُلی اشک عکساتو نگاه میکردم

 

کجا بــــــــــــــــــودی روز هایی که شبا به خط خاموشت پیامک میدادم برگرد

 

کجا بــــــــــــــــــودی شبهایی که  با یادت سحر میکردم  و روز هارو  شب 

 

اون روز یادته سر کوچتون داد زدم ازش فاصله بگیر هنوز حساسم روت 

اون روزا یادته گفتم بیا آتیشم بزن بیا شاه رگمو بزن ولی جز من به کسی نگو دوستت دارم

خیلی سخت بود به دوستام  دروغ بگم رفتی مسافرت 

اون صحنه خیلی برام سخت بود که دستات توی دستاش بود

 

ببخشید عزیزم  موقعی عشقم بودی که مال من بودی  دستات فقط دستای منو لمس کرده بود گرمی بغلت فقط گرمی تن منو حس کرده بود ....

 

ببخش عزیزم  که آخرین دیدارت سر خاکم بود...(....)

میدونم بعد مرگم  بازم دلم هواتو میکنه ...(...)

 
امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : کجا بودی , عاشقانه , شعر عاشقانه , مطالب عاشقانه ,
بازديد : 9
تاريخ : جمعه 07 شهريور 1393 زمان : 12:35 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 

جمله و عکس عاشقونه کوتاه جدید 

یـه وقـتهـایـی دلــت مـیـخـواد یــه پـــرانــتـز بــاز کـنـی،
کـسـى کــه دوسـش داری رو بـــذاری تــوش !
بــعـد پــرانـتــز رو بـبــنـدی ،
کـه مـبـادا دسـت احـــد الـنـــاسـی بـهـش بـرسـه ..

....

.
دخــدر : یــه چــیــز بـگـــم؟
پـســر : آره بــگــو…
دخــدر:تــو قـشـنـگــتــریـن لـبـخـنـد دنـیــا رو داری…
پـسـر :مـن یـه چــیــز بـگــم ؟
دخــتــر: بگـــو…
پـســر:اون فـقـط بـخــاطــر وجــود تـوء…
.

 
امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : متن عاشقانه کوتاه , عاشقانه , دختر و پسر , عکس عشقولانه ,
بازديد : 11
تاريخ : چهارشنبه 05 شهريور 1393 زمان : 12:51 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

آخرين مطالب ارسالي

?
خبرنامه
    براي اطلاع از آپديت شدن سايت در خبرنامه سايت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

نظرسنجي
    نــظـــــــــرتــــون راجـــــع بـــــــــه وبــلاگــمـــون چـیـــــه؟؟
لينک دوستان
پروفایل مدیر سایت
پشتيباني
?