close
تبلیغات در اینترنت

?

تنهایی


درباره سايت

❤ کوتاه‌ترین لحظه‌ی بودن زندگیست... ❤ _______________________________ ❤ سـر بـهـ هـوا نـیـستــــمـ امـــــا همیشـــــهـ چشــــمـ بهـ آسـمـانـــ دارمـ حـالــ عجیبـــی سـتـــ دیـدنـــ ِ هـمـانـــ آسـمـانـــ کـهـ ... شـــاید "تـــو" ... دقـایـقـیـ پـیـشـ بـهـ آنـــ نـگـاهـ کـــرده‌ایـــ... ❤ _______________________________ ❤ جـوری در آغـوشـتـــ مـــــے‌خـوابـمـــ کهـ خـدا پـیـدایـمـــ نـکـنـد! خـیـال کـنـد! اشـتـبـاهـیـــ بـهـ تـــو دوتـا روحـــ دادهـ اسـتـــ...! ❤ _______________________________ ❤ در آغوشَــم کــ‌ه مـــــے‌گـیــری آنـــقــــ‌‌در آرام مــــے‌شــــوم که فـَـرامــوش مـــے‌کــــنـم بـایـد نَفـَـــس بــکـشـــم... ❤ _______________________________ ❤ كـــاشـــ بـــودیـــ... خـوبـــ بـهـ چـشـمـهـایـتـــ نـگـاهـ مـیـکـردم...از نـزدیـکـــ! دسـتـانـتـــ را مــیـگـرفـتـمـــ! آنـقـدر نـزدیـکـمـــ بـودیـــ کـهـ گـرمایـــ نـفـســـ هـایـتـــ را حـــســـ مـیـکـردمـــ! خــوبـــ عـطـرتـــ را بـــو مـیـکـشـیـدمـــ! مـوقـعـ بـوسـیـدنـــ از تـهـ دلـــ مـیـبـوسـیـدمـتـــ... از تـهـ دلـــ مـیـبـوسـیـدمـتـــ... از تـهـ دلـــ لـمـسـتـــ مـیـکـردمـــ! از تـهـ دلـــ نـگـاهـتـــ مـیـکـردمـــ... از تـهـ دلـــ صـدایـتـــ مـیـکـردمـــ! از تـمـامـــ لـحـظاتـــ بـا هـمـ بـودنـــ نـهـایـتـــ اسـتـفـادهـ را مـیـکـردمـــ! كـــاشـــ بـــودیـــ... ❤ _______________________________ ❤ دلـمـــ پـرواز مـیـخـواهـد دلـمـــ بـا تـــو پـریـدنـــ در هـوایـــ بـاز مـیـخـواهـد دلـمـــ آواز مـیـخـواهـد دلـمـــ از تـــو سـرودنـــ بـا صـدایـــ سـاز مـیـخـواهـد دلـمـــ بـیـــ رنـگـــ و بـیـــ روح اسـتـــ دلـمـــ نـقـاشـیـــ یـکـــ قـلـبـــ پـر احـسـاســـ مـیـخـواهـد ❤ _______________________________ ❤ خـداحـافـظـیـــ کـردهـ امـــ مـــنـــ بـا تـمـامـــ روزهـایـــ بـیـــ خـاطرهـ امـــ دور مـیـریـزمـشـانـــ یـکـیـــ یـکـیـــ ... و امــروز سـلامـــ مـیـکـنـمـــ بـهـ تـمـامـــ روزهـایـــ خـوبـیـــ کـهـ پـیـشـــ رو دارمـــ مـــنـــ ایـمـانـــ دارمـــ بـهـ پــرواز دوبــارهـ آنـــ هـمـــ در هـوایـــ تــــو ... ❤ _______________________________ ❤ تـــو مـرا بـهـ آغـوشـــ مـیـکـشـیـــ ... بـوسـهـ ایـــ از لـبـهـایـتـــ مـیـدزدمـــ ... و تـــو آرامـــ زمـزمـهـ مـیـکـنـیـــ : " دوســتـتـــ دارمـــ " و مـــن مـیـفـهـمـمـــ کـهـ ، ایــنــجــا خـود ِ رویـاسـتـــ ... ❤ _______________________________ ❤ لـبـهـایـتـــ را مـیـخـواهـمـــ نــهـ از بـرایـــ بـوســـهـ کـهـ بـرایـــ درمـانـــ درد انـتـظارمـــ آنـــ زمـانـــ کـهـ امـواجـــ صـدایـتـــ را تـبـدیـلـــ مـیـکـنـد بـــهـ : دوســـتـتــــ دارمـــــ ... ❤ _______________________________ ❤ گـاهـیـــ نـیـاز داریـــ بـهـ یـهـ آغـوشـــ بـیـــ مـنـتـــ ، كـهـ تـــو رو فـقـطـ و فـقـطـ واسـهـ خـودتـــ بـخـواد ... كـهـ وقـتـیـــ تـو اوجـــ تـنـهـایـیـــ هـسـتـیـــ ، بـا چـشـمـاشـــ بـهـتـــ بـگـهـ : هــســتـمـــ تـا تــهـ تــهـشـــ ...!!! ❤ _______________________________ ❤ زمســــتان آمد تا بـــاز بیـــادم بیـــاورد هـــیچ فصـــلـی ســــردتر از فصــــل ِ نبود ِ دستهای ِ تو نیستــــ.... ❤ _______________________________ ❤ نـیـمـه‌ی گـُمشــده ام نـیـسـتـیـــ کـهـ بـا نـیـمـه‌ی دیـگــر بــهـ جُـسـتـجـویـتـــ بـرخـیـزمـــ تـــو... تـمـامـــ گُـمشـده‌ی منــی! ...تـمـــامـــ گـُمـشــده‌ی مَـــن...! ❤ _______________________________ ❤ فـاصـلـه‌ی بـیـنـــ بـهـشـتـــ و جـهـنـمـــ ِ زنـدگـیـــ مـنـــ ... تـنـهـا ... بـه انـدازه‌ی فـاصـلـه‌ی ... بـیـنـــ بـازوانـــ تـوسـتـــ !! در آغـوشـــ تـــو بـودنـــ یـا نـبـودنـــ ❤ _______________________________ ❤ "هـسـتـــ " را اگـر قـدر نـدانـیـــ مـیـشـود "بـــــود" و چـه تـلـخـــ اسـتـــ هـسـتـیـــ کـه بـــــود شـود و دارمـیـــ کـه داشــتـمـــ ❤ _______________________________ ❤ دلـمـــ مـیـخـواهـد کـسـیـــ «بـاشــد» «خــوبـــ» بـاشـد... «مـهـربـانـــ »‌ بـاشـد... « بـســـ» بـاشـد... هـمـه‌یـــ ایـنـــ بـودنـــ هـایـشـــ فـقـطـ بـرایـــ مـنـــ بـاشـد.. بـرایـــ مـــنـــ... ❤ _______________________________ ❤ سـرمـایـی کـه بـوده امـــ هـمـیـشـه ... ولـــی بـیـن خـودمـان بـمـانـد ... سـرمـایـی تـر مـیـشـومـــ ... وقـتـی پـای آغــوش ِ تـــو در مـیـان بـاشـد ...! ❤ _______________________________ ❤ در مـن زمـسـتـانـی سـتـــ طـولانـی، بـــــــهار بـاش بـبـیـن چـگـونـه بـرایـتـــ مـیـمـیـرم ...! ❤ _______________________________ ❤ اَگـــــر بــِشکَــند اینــ بُغــضِــ گِـــره خـــورده دَر قَلبَــــمــ ! ... نَــ عَرشــ و نَــ فَرشــ ... هیچــ یِکــ را نــــِمے خواهَـــــــــــمــ تَنــــــــــــهآ گرمے ِ نِــــــگاهَتــــ را مے خواهــَـــــــــــمــ کــ ِ بپـــــوشآ نَد سَـــردے ِ دِلَــمـــ را ... ❤ _______________________________ ❤ وقـتـیـــ کـسـیـــ کـهـ بـایـد تـــو را بـفـهـمـد درکـتـــ نـمـیـکـنـد دوسـتـــ نـداریـــ خـودتـــ را بـهـ هـیـچـکـســـ ِ دیـگـر بـفـهـمـانـیـــ ... ❤ _______________________________ ❤ آهـایـــ ایـوبـــ ! کـجـایـیـــ ....؟! بـیـا تـا بـرایـتـــ از صـبـر بـگـویـمـــ ...! ❤ _______________________________ ❤ هـمـیـنـــ کـهـ هـسـتـیـــ هـمـیـنـــ کـهـ لابــلایـــ کـلـمـاتـمـــ نَـفَـــســـ مـیـکـشـیـــ , راه مـیـرویـــ در آغـوشـمـــ مـیـگـیـریـــ ... هـمـیـنـــ کـهـ پـنـاهـ ِ واژه هـایـمـــ شـده ایـــ هـمـیـنـــ کـهـ سـایـهـ اتـــ هـسـتـــ هـمـیـنـــ کـهـ کـلـمـاتـمـــ از بـیـــ "تــــو"یـیـــ یـتـیـمـــ نـشـده انـد کـافـی‌سـتـــ بـرایـــ یـکـــ عـمـر آرامـشـــ ... ❤ _______________________________ ❤ مـسـاحـتـــ خـلـوتـمـــ را پُـر کـنـــ فـرقـیـــ نـمـیـکـنـد عــمـودیـــ یـا افــقـیـــ هـمـیـنـکـهـ ضـلـعـیـــ از چـهـاردیـواریـــ امـــ بـاشـیـــ کـافـیـسـتـــ ... ❤ _______________________________ ❤ از عـجـایـب عـشـق ... هـمـیـن بـس! تـنـهـا آغـوش هـمـانـی آرامـت مـی کـنـد ... کـه دلـت را بـه درد آورده و آتـش زده!!! ❤ _______________________________ ❤ نـمـیـدانـمـــ ...! چـرا تـا مـیـگـویـمـــ حـالـمـــ خـوبـــ اسـتـــ ... چـشـمـانـمـــ خـیــســـ مـیـشـود ...!؟ ❤ _______________________________ ❤ هـمـهـ یـــ یـهـویـیـــ هـا خـوبـنـــ !! یـهـویـیـــ بـغـل کـردنـــ یـهـویـیـــ بـوسـیـدنـــ یـهـویـیـــ دیـدنـــ یـهـویـیـــ سـوپـرایـز شـدنـــ یـهـویـیـــ بـیـرونـــ رفـتـنـــ یـهـویـیـــ دوسـتـــ شـدنـــ یـهـویـیـــ عـاشـقـــ شـدنـــ . . امـــا ... امـــانـــ از یـهـویـیـــ رفـتـنـــ هـا ... ❤ _______________________________ ❤ عـطــر تـنـتـ چـه خـآصـیتـی دارد حتـی حـمـآم هـم بـوے دلـپذیـرش رآ نمـیبـرد! وقـتـی نـیسـتی بـآ ایـن رآیـحه بـه اوج رویـآهآیـمآن مـی روم! می دانـی؟! عطر تـنـتـ رآ با بهتـریـن عـطرهآی دنیـآ عوض نمی کنم... ❤ _______________________________ ❤ کـره‌ی زمـیـنـــ بـهـ ایـنـــ بـزرگـیـــ ؛ امــا نـمـیـدانـمـــ چـرا جـز آغـوشـتـــ ؛ بـهـ هـیـچـــ جـایـــ دیـگـریـــ تـعـلـقـــ نـدارمـــ ... ❤ _______________________________ ❤ مَن ایـ ـنجـ ـآ دُنیایَم را نقّاشی می کنم خانـ ـه ای می سآزَم از وجـ ـودَت درختـ ـی می کشم به رنگ ِ حیات زیر ِ سقف ِ خانه ی ِ نقّاشیَم دَرآغوش کشیدن ِ تو آزاد است ... وقتی ِ دَر اسارت ِ فاصـ ـِله هآم ... ❤ _______________________________ ❤ دیدگانتـــ رآ نبنـ ــد ...! نگاهتـــ رآ نـ ــدزد ...! تـ ـو کهـ میدآنـ ــی آیهـ آیه ے زندگیمــ، از گوشـ ـه چشمهآیتــ تلآوتــ می شـ ــود ❤ _______________________________ ❤ پيچــک نگــاهــم دزدانــه تــا پشــت پنجــره ي اتــاق تــو بــالا آمــده! بــه کجــا خيــره شــده‌اي؟! بــاران کــه بگيــرد تمــام پنجــره پــر از پيچــک خــواهــد بــود ... ❤ _______________________________ ❤ عـادتـــ بـهـ بـودنـتـــ شـبـیـهـ هـیـچـــ چـیـزیـــ نـیـسـتـــ جـز انـتـظار آمـدنـتـــ کـهـ شـبـیـهـ عـادتـــ شـد ❤ _______________________________ ❤ مـیـدانـی ... عجیبـــــ ∙درد∙ دارد ... مرهــم باشـی و ∙دور∙ باشـی ... درست مثل نوشدارو پس از مرگ سهراب ... ❤ _______________________________ ❤ نـفـســـ بـکـشـــ زنـــ ...! هـوایـــ دلـــ زمـسـتـانـیـــ امـــ عــجــیـبـــ ! گـرمـــ مـیـشـود بـهـ لـمـســـ بـودنـتـــ ...! ❤ _______________________________ ❤ از تــو کــه دور مي شــوم، کــوچــه کــه هيــچ، گــاهــي اتــوبــان هــم بــن بســت اســت ...! ❤ _______________________________ ❤ تــو خود بگـو ... سرزمیــن نگآهـتـــ را روی کدامینـــ گـُسـَـل بنا کرده‌ای ..؟!.. کـه اینـــ گونـه هَر شـَب و هر روز تمامـــ دل مـن را میلرزانـد ...! ❤ _______________________________ ❤ دلــتــنــگـی عـیـن آتـش زیـر خـاکـسـتـر اسـتـــ گـاهـی فـکـر مـیـکـنـي تـمـام شـده امــا یـکـــ دفـعـه هــمــه‌اتـــ را آتـش مـیـزنـد ...! ❤ _______________________________ ❤ نـمـیـدانـی ... چـطـور گـیـج مـیـشـومـــ وقـتـی هـرچـه مـیـگـردمـــ مـعـنـی نـگـاهـتـــ در هـیـچ فـرهـنـگـــ لـغـتـی پـیـدا نـمـیـشـود ...! ❤ _______________________________ ❤ به هیـــــچ روزی پـس‌اتـــ نـمـیـدهـمـــ ! به هیـــــچ سـاعـتـی به هیـــــچ دقـیـقـه‌ای به هیــــچ، هیچــــــــــی! سـخـتـــ چـسـبـیـده‌امـــ تـمـامـتـــ را ...! ❤ _______________________________ ❤ تنـــــــــــــهایی یعنـي: ذهنم پــــــــُــرازتو خالی ازدیگران است! امــــــــــا ... کـــــــِنارم خالی ازتو، پــــُــــــراز دیگران است! ❤ _______________________________ ❤ از تـمـامــِـِ دار ِ دنیــا تَـنـهـــــا یـکـــ چـیـز دارمـــ : دوسـتـتــــــــ ...! ❤ _______________________________ ❤ دسـتـهـایـتـــ را زیـر تـنـهـایـیـمـــ سـتـون کـن کـه مـن‌ از آوارگـی بـي‌تـــو بـودن مـی‌تـرسـمـــ ❤ _______________________________ ❤ تــو فـقـط عَـزمــِ آمـدن کـن ... مَـن تــمـامِ جـاده‌هـا رآ قـالـیـچـه قــرمـز مـی‌اَنـدازمــ ...! ❤ _______________________________ ❤ حَـتـم دارم کـارگـران در تمــــام ِ جاده هــا مـشـغـول ِ کـارنــد ...! هـمـه راه‌هـایـی کـه تــو را بـه مـن مـی‌رسـاننــد در دسـتـــِ تـعـمـیـــرنـد ...! اگـر نـه، تــو حتمـا مـی‌آمـدي ...!!! ❤ _______________________________ ❤ بـه مـن قــول بـده در تـمامی سـال هـایی کـه بـاقی مـانده تـا ابـــــــــــــد مـواظـب خـودت بـاشـی دیـگـر نـیستم کـه یـاد آوریـت کـنم... ❤ _______________________________ ❤ روزهـایـی کـه مـیـگـفـتـی بـا مـــن بـمـان تـنـهـای تــنـهـا نـمـیـدانـسـتـم روزی خـواهـی گـفـت: بـی مـــن بـمـان تـنـهـای تـنـهـا...! ❤ _______________________________ ❤ مـــن فـرامـوش نــكـرده ام... مـــن از نـهـايـت درد بـه بـي حـسـي رسـيـده ام... ❤ _______________________________ ❤ وحــشــتــنــاکـــ اسـت وقـتـی پـیـش مـن نـشـسـتـه ای امـــا نــدارمـت...! ❤ _______________________________ ❤ لامَصَصــب احســــآس است... مــزرعــه كـه نیســت هــِــی شُــخمَـــش مـیزنــی...! ❤ _______________________________ ❤ هـيـچ کـس ديـگـــــر برایم او نـمـي‌شـود... حـتـي خـــودش ...! ❤ _______________________________ ❤ يـادم مـي‌افـتـد كـه دلــتــنــگــي بـهـانـه خـوبـي بـراي تــكــرار يـك اشــتــبــاه نـيـسـت...! ❤ _______________________________ ❤ آخرین بـاری کـه از تـه دل بـرای رفـتـنـت گـــــریـه کــردم گـفـتـی: تـمـامـش کـن . . . از آن روز بـه احـتـرامـت ... چـنـان از تـه دل مـی خـنـدم کـه گــاهــی فــرامــوشـــم مـــیـشــود رفـــــتـــــه ای ... ❤ _______________________________ ❤ عـــادت مـیـکـنـم بـه داشـتـن چـیـزی و سـپـس نـــداشـتـنـش... بـه بـــودن کـسـی و سـپـس بـه نـــبـودنـش... تـنـهـا عـــادت مـیـکـنـم امـــا... فـرامـوش نـــه ! ❤ _______________________________ ❤ دیـگـه حـتـی بـه سـایـه ام هـم اعـتـمـاد نـــدارم چـون اونـم جـاهـای تـاریـک تـنـهـام مـیـذاره... ❤ _______________________________ ❤ زیر آوار آخـریـن حـرفـت جـا مـانـده ام لعنـــــتی ...! نمی دانی " خداحافظت " چند ریـــــشتر بود...!!! ❤ _______________________________ ❤ تـقـصـیـر تو نــیـسـت لــعــنــتــی؛ تو آدم بـودی... مـــــن خـدایـت کـردم...!!! ❤ _______________________________ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ __@@@@@@@@@@@@@@ __@@@@@@@@@@@@@@ ___________________ _________@@@@@@@ _____@@@@@@@@@@@ ___@@@@@______@@@@@ __@@@@@_________@@@@@ _@@@@@___________@@@@@ _@@@@@___________@@@@@ _@@@@@___________@@@@@ __@@@@@_________@@@@@ ___@@@@@______@@@@@ ______@@@@@@@@@@@ _________@@@@@@@ _____________________________ __@@@@@____________@@@@@ ___@@@@@__________@@@@@ ____@@@@@________@@@@@ _____@@@@@______@@@@@ ______@@@@@____@@@@@ _______@@@@@__@@@@@ ________@@@@@@@@@@ _________@@@@@@@@@ __________@@@@@@@@ ___________@@@@@@@ ____________@@@@@@ ________________________ ____@@@@@@@@@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@ _________________@@@@@ _________________@@@@@ _________________@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@ _________________@@@@@ _________________@@@@@ _________________@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@
آمار سايت
آمار مطالب
کل مطالب : 100
کل نظرات : 3
آمار کاربران
افراد آنلاين : 1
تعداد اعضا : 1

کاربران آنلاين

آمار بازديد
بازديد امروز : 92
بارديد ديروز : 1
گوگل امروز : 0
گوگل ديروز : 0
بازديد هفته : 93
بازديد ماه : 212
بازديد سال : 212
بازديد کلي : 3,992
اطلاعات کاربري

عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

فراموشي رمز عبور؟

عضويت سريع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آرشيو
مطالب پربازديد
مطالب تصادفي
جستجو

کدهاي اختصاصي

 


وقتی تنهایی رو حس کردم که سکوت غم انگیز خونه جای خالی اون رو نشونم داد........ هر جا رو نگاه میکردم میدیدمش...... ای کاش باز دستش رو میگرفتم و با تمام وجود بهش میگفتم دوست دارم...... اماااا.. اون منو ترک کرده........ حالا میخوام از ته قلبم بهش بگم .....برگرد دوباره پیشم... بی تو من دیوونه میشم .......

برگرد

 

 

امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : برگرد , بی تو من دیوونه میشم , تنهایی , وقتی تنهایی رو حس کردم ,
بازديد : 21
تاريخ : شنبه 15 شهريور 1393 زمان : 10:26 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 


تنها تنها شدم .

تنها در زمين هاي پر از خوار تنهام گذشتي و تنهايم گذاشتند تنهايي ميروم وتنها يي كوه ها را طي ميكنم با تنهايي دوست شدم آري تنهايي دوست خوبيست چون از من جدا نمي شود توي شلوغي ها با تنهايي.

توي تنهايي با تنهايي مي مانم بهار است و مي خواهم بذر غم هايم را بكارم تنها كه ميشوم در خط ها ي موازي فرو ميروم تنها كه ميشوم در جا مانده هاي نوشته هاي صفحه ي قبل گم شده بر روي صفحه ي نو كه باقي مانده ميبينم و در فكر فرو ميروم و دوباره مينويسم آنها را.

تنها كه ميشوم گريه ميكنم و به چراغ ها نگاه ميكنم و در پر  . . . .

 

برای مشاهده ادامه متن،به " ادامه مطلب " مراجعه کنید...


ادامه مطلب
امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : من , تنهایی , بدون تو , تنها ,
بازديد : 9
تاريخ : یکشنبه 09 شهريور 1393 زمان : 18:27 | نويسنده : محمدرضا | نظرات ()

 


 
شب های دراز را با بغض در خیابان های شهر سپری میکنم 
 
یک حرف و تنهایی دل میشکند مرا 
 
نفسم میگیرد از هوس های مردم 
 
از بوی شهوت هایشان 
 
هی بغض میکنم و خیابان ها را طی میکنم 
 
اروم از کنار عابرها میگذرم 
 
از کنار عابرهای بی تفاوت 
 
چفدر دل من سنگین میشود که قدم هایم را از روی نهایی برمیدارم 
 
وهیچکسی جز خودم صدای فریادهای درونم را نمیشنود... 
 
آه که چه سخت از زندگی کنار مردمی که حتی نسبت به خود بی تفاوتند... 
 
و چه سخت است تحمل روزهایی که تورا میگریاند وبه زانو در می اورد 
 
و پس از اندکی تامل تورا وادار به تصمیمی نو و زندگی ای جدید میسازد 
 
و از ان پس تنها یک چیز برایت مهم است ... 
 
اری زندگی .... 
 
ان هم زندگی ای که تا دیروز برای اتمامش نذر میکردی و حال برای ادامه اش....
 

 

امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : تنهایی , جملات عاشفانه , شعر عاشقانه ,
بازديد : 14
تاريخ : جمعه 07 شهريور 1393 زمان : 13:5 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 


میخواهی بروی برو....باشه قبول ...برو....
 
فقط قبل رتن یه چیزایی رو باید یادت بمونه...
 
باید یادت بمونه که اجازه  نداری اهنگی رو که من دوس دارمو گوش بدی...
 
اجازه نداری تو خاطراتم بگردی....
 
اجازه نداری تو خیالم ولو شی....
 
تو اجازه نداری تو خیالم باهام حرف بزنی...
 
دیگه اجازه نداری...
 
تو حق نداری...حق نداری....هواییم کنی...حق نداری...
 
فهمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

 

امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : برو , تنها , تنهایی , نوشته عاشقانه ,
بازديد : 22
تاريخ : جمعه 07 شهريور 1393 زمان : 13:4 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 


دیشب هر سه تا باهم نشسته بودیم:من..خاطراتت و گریه ها...
 
نمیدونم..نمیفمم..
 
که نبودنت تازه داره کم کم شروع میشه یا میخواد تموم بشه...
 
اما یه چیزیو خوب میدونم....
 
اشکای من داره ته میکشه...
 
اما لعنت به خاطراتت....نه تموم میشه نه شروع میشه...
 
داره تمومم میکنه!!!!!!!!!
 
تمومم میکنه لعنتی........
 

 

امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : مطالب عاشقانه , خاطرات , تنهایی ,
بازديد : 13
تاريخ : جمعه 07 شهريور 1393 زمان : 12:50 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 


هیچکس برایت نمی ماند ، باور کن هیچکس ، نه آنکه کینه تو را به دل دارد نه آن مجنونی که روزی هزار بار برایت لاف مردن میزند ، دنیا را به طوری ناعادلانه بسی متضاد خواهی یافت ....

به کدامین انگیزه میشود از خوبی ها گفت وقتی دنیا هزاران دلیل برای بد بودن به تو میدهد .....

گاهی دلت میخواهد نباشی  وقتی تمام انگشت های اشاره دنیا به سمت توست وقتی باوری جز خودت دلخوشت نمیکند ، تنهایی شاید آخرین و بهترین راه باشد ...آری... تنهایی بهترین راه است ..... 

 

 

امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : تنهایی , مطالب عاشقانه , مجنونی , هیچکس برایت نمی ماند ,
بازديد : 20
تاريخ : چهارشنبه 05 شهريور 1393 زمان : 13:6 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 


وقتی برای اولین بار با تو"...متولد شدم و حالا که بی تو"...دارم میمیرم هرگز دخیل امیدم را به هیچ دری جز درگاه خودش نبستم حتی وقتی همه امیدم در زیر پاها لگد مال میشد و من با همه تنهایی زندگی را به تو"...میباختم همین

 

 

امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : تو , مطالب عاشقانه , بی تو , تنهایی ,
بازديد : 19
تاريخ : چهارشنبه 05 شهريور 1393 زمان : 13:3 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

آخرين مطالب ارسالي

?
خبرنامه
    براي اطلاع از آپديت شدن سايت در خبرنامه سايت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

نظرسنجي
    نــظـــــــــرتــــون راجـــــع بـــــــــه وبــلاگــمـــون چـیـــــه؟؟
لينک دوستان
پروفایل مدیر سایت
پشتيباني
?