close
تبلیغات در اینترنت

?

♥♥♥عـــــاشـــــــقــــا نـــــــه هـــــــا♥♥♥


درباره سايت

❤ کوتاه‌ترین لحظه‌ی بودن زندگیست... ❤ _______________________________ ❤ سـر بـهـ هـوا نـیـستــــمـ امـــــا همیشـــــهـ چشــــمـ بهـ آسـمـانـــ دارمـ حـالــ عجیبـــی سـتـــ دیـدنـــ ِ هـمـانـــ آسـمـانـــ کـهـ ... شـــاید "تـــو" ... دقـایـقـیـ پـیـشـ بـهـ آنـــ نـگـاهـ کـــرده‌ایـــ... ❤ _______________________________ ❤ جـوری در آغـوشـتـــ مـــــے‌خـوابـمـــ کهـ خـدا پـیـدایـمـــ نـکـنـد! خـیـال کـنـد! اشـتـبـاهـیـــ بـهـ تـــو دوتـا روحـــ دادهـ اسـتـــ...! ❤ _______________________________ ❤ در آغوشَــم کــ‌ه مـــــے‌گـیــری آنـــقــــ‌‌در آرام مــــے‌شــــوم که فـَـرامــوش مـــے‌کــــنـم بـایـد نَفـَـــس بــکـشـــم... ❤ _______________________________ ❤ كـــاشـــ بـــودیـــ... خـوبـــ بـهـ چـشـمـهـایـتـــ نـگـاهـ مـیـکـردم...از نـزدیـکـــ! دسـتـانـتـــ را مــیـگـرفـتـمـــ! آنـقـدر نـزدیـکـمـــ بـودیـــ کـهـ گـرمایـــ نـفـســـ هـایـتـــ را حـــســـ مـیـکـردمـــ! خــوبـــ عـطـرتـــ را بـــو مـیـکـشـیـدمـــ! مـوقـعـ بـوسـیـدنـــ از تـهـ دلـــ مـیـبـوسـیـدمـتـــ... از تـهـ دلـــ مـیـبـوسـیـدمـتـــ... از تـهـ دلـــ لـمـسـتـــ مـیـکـردمـــ! از تـهـ دلـــ نـگـاهـتـــ مـیـکـردمـــ... از تـهـ دلـــ صـدایـتـــ مـیـکـردمـــ! از تـمـامـــ لـحـظاتـــ بـا هـمـ بـودنـــ نـهـایـتـــ اسـتـفـادهـ را مـیـکـردمـــ! كـــاشـــ بـــودیـــ... ❤ _______________________________ ❤ دلـمـــ پـرواز مـیـخـواهـد دلـمـــ بـا تـــو پـریـدنـــ در هـوایـــ بـاز مـیـخـواهـد دلـمـــ آواز مـیـخـواهـد دلـمـــ از تـــو سـرودنـــ بـا صـدایـــ سـاز مـیـخـواهـد دلـمـــ بـیـــ رنـگـــ و بـیـــ روح اسـتـــ دلـمـــ نـقـاشـیـــ یـکـــ قـلـبـــ پـر احـسـاســـ مـیـخـواهـد ❤ _______________________________ ❤ خـداحـافـظـیـــ کـردهـ امـــ مـــنـــ بـا تـمـامـــ روزهـایـــ بـیـــ خـاطرهـ امـــ دور مـیـریـزمـشـانـــ یـکـیـــ یـکـیـــ ... و امــروز سـلامـــ مـیـکـنـمـــ بـهـ تـمـامـــ روزهـایـــ خـوبـیـــ کـهـ پـیـشـــ رو دارمـــ مـــنـــ ایـمـانـــ دارمـــ بـهـ پــرواز دوبــارهـ آنـــ هـمـــ در هـوایـــ تــــو ... ❤ _______________________________ ❤ تـــو مـرا بـهـ آغـوشـــ مـیـکـشـیـــ ... بـوسـهـ ایـــ از لـبـهـایـتـــ مـیـدزدمـــ ... و تـــو آرامـــ زمـزمـهـ مـیـکـنـیـــ : " دوســتـتـــ دارمـــ " و مـــن مـیـفـهـمـمـــ کـهـ ، ایــنــجــا خـود ِ رویـاسـتـــ ... ❤ _______________________________ ❤ لـبـهـایـتـــ را مـیـخـواهـمـــ نــهـ از بـرایـــ بـوســـهـ کـهـ بـرایـــ درمـانـــ درد انـتـظارمـــ آنـــ زمـانـــ کـهـ امـواجـــ صـدایـتـــ را تـبـدیـلـــ مـیـکـنـد بـــهـ : دوســـتـتــــ دارمـــــ ... ❤ _______________________________ ❤ گـاهـیـــ نـیـاز داریـــ بـهـ یـهـ آغـوشـــ بـیـــ مـنـتـــ ، كـهـ تـــو رو فـقـطـ و فـقـطـ واسـهـ خـودتـــ بـخـواد ... كـهـ وقـتـیـــ تـو اوجـــ تـنـهـایـیـــ هـسـتـیـــ ، بـا چـشـمـاشـــ بـهـتـــ بـگـهـ : هــســتـمـــ تـا تــهـ تــهـشـــ ...!!! ❤ _______________________________ ❤ زمســــتان آمد تا بـــاز بیـــادم بیـــاورد هـــیچ فصـــلـی ســــردتر از فصــــل ِ نبود ِ دستهای ِ تو نیستــــ.... ❤ _______________________________ ❤ نـیـمـه‌ی گـُمشــده ام نـیـسـتـیـــ کـهـ بـا نـیـمـه‌ی دیـگــر بــهـ جُـسـتـجـویـتـــ بـرخـیـزمـــ تـــو... تـمـامـــ گُـمشـده‌ی منــی! ...تـمـــامـــ گـُمـشــده‌ی مَـــن...! ❤ _______________________________ ❤ فـاصـلـه‌ی بـیـنـــ بـهـشـتـــ و جـهـنـمـــ ِ زنـدگـیـــ مـنـــ ... تـنـهـا ... بـه انـدازه‌ی فـاصـلـه‌ی ... بـیـنـــ بـازوانـــ تـوسـتـــ !! در آغـوشـــ تـــو بـودنـــ یـا نـبـودنـــ ❤ _______________________________ ❤ "هـسـتـــ " را اگـر قـدر نـدانـیـــ مـیـشـود "بـــــود" و چـه تـلـخـــ اسـتـــ هـسـتـیـــ کـه بـــــود شـود و دارمـیـــ کـه داشــتـمـــ ❤ _______________________________ ❤ دلـمـــ مـیـخـواهـد کـسـیـــ «بـاشــد» «خــوبـــ» بـاشـد... «مـهـربـانـــ »‌ بـاشـد... « بـســـ» بـاشـد... هـمـه‌یـــ ایـنـــ بـودنـــ هـایـشـــ فـقـطـ بـرایـــ مـنـــ بـاشـد.. بـرایـــ مـــنـــ... ❤ _______________________________ ❤ سـرمـایـی کـه بـوده امـــ هـمـیـشـه ... ولـــی بـیـن خـودمـان بـمـانـد ... سـرمـایـی تـر مـیـشـومـــ ... وقـتـی پـای آغــوش ِ تـــو در مـیـان بـاشـد ...! ❤ _______________________________ ❤ در مـن زمـسـتـانـی سـتـــ طـولانـی، بـــــــهار بـاش بـبـیـن چـگـونـه بـرایـتـــ مـیـمـیـرم ...! ❤ _______________________________ ❤ اَگـــــر بــِشکَــند اینــ بُغــضِــ گِـــره خـــورده دَر قَلبَــــمــ ! ... نَــ عَرشــ و نَــ فَرشــ ... هیچــ یِکــ را نــــِمے خواهَـــــــــــمــ تَنــــــــــــهآ گرمے ِ نِــــــگاهَتــــ را مے خواهــَـــــــــــمــ کــ ِ بپـــــوشآ نَد سَـــردے ِ دِلَــمـــ را ... ❤ _______________________________ ❤ وقـتـیـــ کـسـیـــ کـهـ بـایـد تـــو را بـفـهـمـد درکـتـــ نـمـیـکـنـد دوسـتـــ نـداریـــ خـودتـــ را بـهـ هـیـچـکـســـ ِ دیـگـر بـفـهـمـانـیـــ ... ❤ _______________________________ ❤ آهـایـــ ایـوبـــ ! کـجـایـیـــ ....؟! بـیـا تـا بـرایـتـــ از صـبـر بـگـویـمـــ ...! ❤ _______________________________ ❤ هـمـیـنـــ کـهـ هـسـتـیـــ هـمـیـنـــ کـهـ لابــلایـــ کـلـمـاتـمـــ نَـفَـــســـ مـیـکـشـیـــ , راه مـیـرویـــ در آغـوشـمـــ مـیـگـیـریـــ ... هـمـیـنـــ کـهـ پـنـاهـ ِ واژه هـایـمـــ شـده ایـــ هـمـیـنـــ کـهـ سـایـهـ اتـــ هـسـتـــ هـمـیـنـــ کـهـ کـلـمـاتـمـــ از بـیـــ "تــــو"یـیـــ یـتـیـمـــ نـشـده انـد کـافـی‌سـتـــ بـرایـــ یـکـــ عـمـر آرامـشـــ ... ❤ _______________________________ ❤ مـسـاحـتـــ خـلـوتـمـــ را پُـر کـنـــ فـرقـیـــ نـمـیـکـنـد عــمـودیـــ یـا افــقـیـــ هـمـیـنـکـهـ ضـلـعـیـــ از چـهـاردیـواریـــ امـــ بـاشـیـــ کـافـیـسـتـــ ... ❤ _______________________________ ❤ از عـجـایـب عـشـق ... هـمـیـن بـس! تـنـهـا آغـوش هـمـانـی آرامـت مـی کـنـد ... کـه دلـت را بـه درد آورده و آتـش زده!!! ❤ _______________________________ ❤ نـمـیـدانـمـــ ...! چـرا تـا مـیـگـویـمـــ حـالـمـــ خـوبـــ اسـتـــ ... چـشـمـانـمـــ خـیــســـ مـیـشـود ...!؟ ❤ _______________________________ ❤ هـمـهـ یـــ یـهـویـیـــ هـا خـوبـنـــ !! یـهـویـیـــ بـغـل کـردنـــ یـهـویـیـــ بـوسـیـدنـــ یـهـویـیـــ دیـدنـــ یـهـویـیـــ سـوپـرایـز شـدنـــ یـهـویـیـــ بـیـرونـــ رفـتـنـــ یـهـویـیـــ دوسـتـــ شـدنـــ یـهـویـیـــ عـاشـقـــ شـدنـــ . . امـــا ... امـــانـــ از یـهـویـیـــ رفـتـنـــ هـا ... ❤ _______________________________ ❤ عـطــر تـنـتـ چـه خـآصـیتـی دارد حتـی حـمـآم هـم بـوے دلـپذیـرش رآ نمـیبـرد! وقـتـی نـیسـتی بـآ ایـن رآیـحه بـه اوج رویـآهآیـمآن مـی روم! می دانـی؟! عطر تـنـتـ رآ با بهتـریـن عـطرهآی دنیـآ عوض نمی کنم... ❤ _______________________________ ❤ کـره‌ی زمـیـنـــ بـهـ ایـنـــ بـزرگـیـــ ؛ امــا نـمـیـدانـمـــ چـرا جـز آغـوشـتـــ ؛ بـهـ هـیـچـــ جـایـــ دیـگـریـــ تـعـلـقـــ نـدارمـــ ... ❤ _______________________________ ❤ مَن ایـ ـنجـ ـآ دُنیایَم را نقّاشی می کنم خانـ ـه ای می سآزَم از وجـ ـودَت درختـ ـی می کشم به رنگ ِ حیات زیر ِ سقف ِ خانه ی ِ نقّاشیَم دَرآغوش کشیدن ِ تو آزاد است ... وقتی ِ دَر اسارت ِ فاصـ ـِله هآم ... ❤ _______________________________ ❤ دیدگانتـــ رآ نبنـ ــد ...! نگاهتـــ رآ نـ ــدزد ...! تـ ـو کهـ میدآنـ ــی آیهـ آیه ے زندگیمــ، از گوشـ ـه چشمهآیتــ تلآوتــ می شـ ــود ❤ _______________________________ ❤ پيچــک نگــاهــم دزدانــه تــا پشــت پنجــره ي اتــاق تــو بــالا آمــده! بــه کجــا خيــره شــده‌اي؟! بــاران کــه بگيــرد تمــام پنجــره پــر از پيچــک خــواهــد بــود ... ❤ _______________________________ ❤ عـادتـــ بـهـ بـودنـتـــ شـبـیـهـ هـیـچـــ چـیـزیـــ نـیـسـتـــ جـز انـتـظار آمـدنـتـــ کـهـ شـبـیـهـ عـادتـــ شـد ❤ _______________________________ ❤ مـیـدانـی ... عجیبـــــ ∙درد∙ دارد ... مرهــم باشـی و ∙دور∙ باشـی ... درست مثل نوشدارو پس از مرگ سهراب ... ❤ _______________________________ ❤ نـفـســـ بـکـشـــ زنـــ ...! هـوایـــ دلـــ زمـسـتـانـیـــ امـــ عــجــیـبـــ ! گـرمـــ مـیـشـود بـهـ لـمـســـ بـودنـتـــ ...! ❤ _______________________________ ❤ از تــو کــه دور مي شــوم، کــوچــه کــه هيــچ، گــاهــي اتــوبــان هــم بــن بســت اســت ...! ❤ _______________________________ ❤ تــو خود بگـو ... سرزمیــن نگآهـتـــ را روی کدامینـــ گـُسـَـل بنا کرده‌ای ..؟!.. کـه اینـــ گونـه هَر شـَب و هر روز تمامـــ دل مـن را میلرزانـد ...! ❤ _______________________________ ❤ دلــتــنــگـی عـیـن آتـش زیـر خـاکـسـتـر اسـتـــ گـاهـی فـکـر مـیـکـنـي تـمـام شـده امــا یـکـــ دفـعـه هــمــه‌اتـــ را آتـش مـیـزنـد ...! ❤ _______________________________ ❤ نـمـیـدانـی ... چـطـور گـیـج مـیـشـومـــ وقـتـی هـرچـه مـیـگـردمـــ مـعـنـی نـگـاهـتـــ در هـیـچ فـرهـنـگـــ لـغـتـی پـیـدا نـمـیـشـود ...! ❤ _______________________________ ❤ به هیـــــچ روزی پـس‌اتـــ نـمـیـدهـمـــ ! به هیـــــچ سـاعـتـی به هیـــــچ دقـیـقـه‌ای به هیــــچ، هیچــــــــــی! سـخـتـــ چـسـبـیـده‌امـــ تـمـامـتـــ را ...! ❤ _______________________________ ❤ تنـــــــــــــهایی یعنـي: ذهنم پــــــــُــرازتو خالی ازدیگران است! امــــــــــا ... کـــــــِنارم خالی ازتو، پــــُــــــراز دیگران است! ❤ _______________________________ ❤ از تـمـامــِـِ دار ِ دنیــا تَـنـهـــــا یـکـــ چـیـز دارمـــ : دوسـتـتــــــــ ...! ❤ _______________________________ ❤ دسـتـهـایـتـــ را زیـر تـنـهـایـیـمـــ سـتـون کـن کـه مـن‌ از آوارگـی بـي‌تـــو بـودن مـی‌تـرسـمـــ ❤ _______________________________ ❤ تــو فـقـط عَـزمــِ آمـدن کـن ... مَـن تــمـامِ جـاده‌هـا رآ قـالـیـچـه قــرمـز مـی‌اَنـدازمــ ...! ❤ _______________________________ ❤ حَـتـم دارم کـارگـران در تمــــام ِ جاده هــا مـشـغـول ِ کـارنــد ...! هـمـه راه‌هـایـی کـه تــو را بـه مـن مـی‌رسـاننــد در دسـتـــِ تـعـمـیـــرنـد ...! اگـر نـه، تــو حتمـا مـی‌آمـدي ...!!! ❤ _______________________________ ❤ بـه مـن قــول بـده در تـمامی سـال هـایی کـه بـاقی مـانده تـا ابـــــــــــــد مـواظـب خـودت بـاشـی دیـگـر نـیستم کـه یـاد آوریـت کـنم... ❤ _______________________________ ❤ روزهـایـی کـه مـیـگـفـتـی بـا مـــن بـمـان تـنـهـای تــنـهـا نـمـیـدانـسـتـم روزی خـواهـی گـفـت: بـی مـــن بـمـان تـنـهـای تـنـهـا...! ❤ _______________________________ ❤ مـــن فـرامـوش نــكـرده ام... مـــن از نـهـايـت درد بـه بـي حـسـي رسـيـده ام... ❤ _______________________________ ❤ وحــشــتــنــاکـــ اسـت وقـتـی پـیـش مـن نـشـسـتـه ای امـــا نــدارمـت...! ❤ _______________________________ ❤ لامَصَصــب احســــآس است... مــزرعــه كـه نیســت هــِــی شُــخمَـــش مـیزنــی...! ❤ _______________________________ ❤ هـيـچ کـس ديـگـــــر برایم او نـمـي‌شـود... حـتـي خـــودش ...! ❤ _______________________________ ❤ يـادم مـي‌افـتـد كـه دلــتــنــگــي بـهـانـه خـوبـي بـراي تــكــرار يـك اشــتــبــاه نـيـسـت...! ❤ _______________________________ ❤ آخرین بـاری کـه از تـه دل بـرای رفـتـنـت گـــــریـه کــردم گـفـتـی: تـمـامـش کـن . . . از آن روز بـه احـتـرامـت ... چـنـان از تـه دل مـی خـنـدم کـه گــاهــی فــرامــوشـــم مـــیـشــود رفـــــتـــــه ای ... ❤ _______________________________ ❤ عـــادت مـیـکـنـم بـه داشـتـن چـیـزی و سـپـس نـــداشـتـنـش... بـه بـــودن کـسـی و سـپـس بـه نـــبـودنـش... تـنـهـا عـــادت مـیـکـنـم امـــا... فـرامـوش نـــه ! ❤ _______________________________ ❤ دیـگـه حـتـی بـه سـایـه ام هـم اعـتـمـاد نـــدارم چـون اونـم جـاهـای تـاریـک تـنـهـام مـیـذاره... ❤ _______________________________ ❤ زیر آوار آخـریـن حـرفـت جـا مـانـده ام لعنـــــتی ...! نمی دانی " خداحافظت " چند ریـــــشتر بود...!!! ❤ _______________________________ ❤ تـقـصـیـر تو نــیـسـت لــعــنــتــی؛ تو آدم بـودی... مـــــن خـدایـت کـردم...!!! ❤ _______________________________ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ ________________@@@@@ __@@@@@@@@@@@@@@ __@@@@@@@@@@@@@@ ___________________ _________@@@@@@@ _____@@@@@@@@@@@ ___@@@@@______@@@@@ __@@@@@_________@@@@@ _@@@@@___________@@@@@ _@@@@@___________@@@@@ _@@@@@___________@@@@@ __@@@@@_________@@@@@ ___@@@@@______@@@@@ ______@@@@@@@@@@@ _________@@@@@@@ _____________________________ __@@@@@____________@@@@@ ___@@@@@__________@@@@@ ____@@@@@________@@@@@ _____@@@@@______@@@@@ ______@@@@@____@@@@@ _______@@@@@__@@@@@ ________@@@@@@@@@@ _________@@@@@@@@@ __________@@@@@@@@ ___________@@@@@@@ ____________@@@@@@ ________________________ ____@@@@@@@@@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@ _________________@@@@@ _________________@@@@@ _________________@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@ _________________@@@@@ _________________@@@@@ _________________@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@ ____@@@@@@@@@@@@@
آمار سايت
آمار مطالب
کل مطالب : 100
کل نظرات : 3
آمار کاربران
افراد آنلاين : 1
تعداد اعضا : 1

کاربران آنلاين

آمار بازديد
بازديد امروز : 14
بارديد ديروز : 2
گوگل امروز : 0
گوگل ديروز : 0
بازديد هفته : 25
بازديد ماه : 57
بازديد سال : 684
بازديد کلي : 3,707
اطلاعات کاربري

عضو شويد

نام کاربری :
رمز عبور :

فراموشي رمز عبور؟

عضويت سريع
نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
آرشيو
مطالب پربازديد
مطالب تصادفي
جستجو

کدهاي اختصاصي

 

سلام.از اینکه به وبلاگ بنده اومدید،واقعا کمال تشکر رو دارم...فقط از شما دوستان عزیزتر از جان یه خواهش دارم،و اونم اینه که نظر یادتون نره!!!

 
نظرات شما برای بهتر شدن وبلاگ خیلی بهم کمک میکنه و همینطور،امیدوارم میکنه واسه ادامه دادن به وبلاگ نویسی،خلاصه اینکه بنده،بدون شما،یعنی " هیچ "...ا
 
 
 
امتياز : نتيجه : 2 امتياز توسط 2 نفر مجموع امتياز : 2

بازديد : 31
تاريخ : یکشنبه 02 شهريور 1393 زمان : 12:55 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 


دختر:شنديم داري ازدواج ميكني.مباركه. . . . خوشحال شدم شنيدم

پسر: ممنون ايشالا قسمت شما

دختر:ميتونم براي اخرين بار يه چيزي ازت بخوام

پسر: چي ميخواي؟

دختر:اگه يه روز صاحب يه دختر شدي ميشه اسم منو روش بزاري

پسر:چرا ميخواي هر موقع نگاش ميكنم صداش ميكنم درد بكشم

دختر:نه اخه دخترا عاشق باباهاشون ميشن. . . .ميخوام بفهمي چقدر عاشقت بودم. . . . . .

 

 

امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : عاشقت بودم , دختر , پسر , دخترای عاشق ,
بازديد : 26
تاريخ : شنبه 15 شهريور 1393 زمان : 10:36 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 


درخت را به نام برگ
 
بهار را به نام گل
 
ستاره را به نام نور
 
کوه را به نام سنگ
 
دل شکفته مرا به نام عشق
 
عشق را به نام درد
 
مرا...به نام کوچکم صدا بزن...
 
 
عمران صلاحی

 

امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : عشق , مرا , عمران صلاحی , صدا بزن ,
بازديد : 26
تاريخ : شنبه 15 شهريور 1393 زمان : 10:33 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 


....داشت بارون میبارید.... دستمو گرفت گفت: قطره های بارون رو جمع کن........

من بدون هیچ حرفی قطره های بارون رو جمع میکردم....

صدای بارون داشت گوشمو نوازش میداد که صدای شیرینش توجه منو به سمت اون جلب کرد....

گفت بسه .. بیا اینجا......

با سرعت رفتم کنارش...

سرشو گذاشت رو شونه هام گفت..

من به اندازه این قطره هایی که جمع کردی دوستت دارم....

با لبخند گونه هاشو بوسیدم.....

دستشو محکم تو دستم گرفتم...

گفتم :من تو رو به اندازه قطره هایی که نتونستم جمع کنم دوست دارم.....................................

امیدوارم هیچ کس از عشقش دور نباشه.هیچ کس...........

 

 

امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : بارون , نوشته عاشقانه , صدای بارون , بوسیدم ,
بازديد : 18
تاريخ : شنبه 15 شهريور 1393 زمان : 10:32 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 


وقتی کسیو دوسداری

وقتی کسیو دوسداری ,همیشه و همیشه ,همه و همه دست به
دست هم میدن تا تو به اون چیزی که دوسش داری نرسی!!
اما موقعی که می بینیش دوسداری همون لحظه ساعت و هر چیزی
که زمان و نشون می ده متوقف بشه و تو حتی واسه یه لحظه ,
یه دل سیر نگاش کنی . 
نگاش کنی و هر چیزی که تو این مدت بهش نگفتیو بهش بگی.
اما نه با حرف ,بلکه با نگاهت .
با نگاهت ,عشقتو
نیازتو
دلتنگیت رو نشونش بدی 
تا بفهمه تو این مدت چی کشیدی ...
چی کشیدی بعد این مدت تنهایی ,تنهایی که روز وشبت 
تو صدا و نگاهش خلاصه شده...
شب هایی که نبودی .
وقتی نبودی و از دور دیدی که چه جوری پات وایسادم واشک ریختم,
تا تو برگردی ...
اما تویه بی معرفت یه نگا .فقط یه نگا بهم نکردیو رفتی ...
از تو فقط یه عشق مونده,فقط وفقط یه عشق که هیچ فاصله ای با
نفرت نداره....

این متنو خودم نوشتم...
دوسدارم نظراتونو بدونم ...
اینو واسه دوستم گفتم .
واسه دوستی که عاشق یه نفر شده.

 

 

امتياز : نتيجه : 5 امتياز توسط 5 نفر مجموع امتياز : 5

برچسب ها : عشق , مال منی , دوستش دارم , کسیو دوست داری ,
بازديد : 20
تاريخ : شنبه 15 شهريور 1393 زمان : 10:30 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 


عشق به حقیقت بلاست و انس و راحت در او غریب است. زیرا که فراق به تحقیق در عشق دویی است و وصال به تحقیق یکی است. باقی سر به سر همه پندار وصال است نه حقیقت وصال!
 
سوانح العشاق/ شیخ احمد غزالی طوسی
 
 
 (1)
در این سلولِ انفرادی را بشکن!
می‌خواهم از خودم فرار کنم
تو زندان‌بانِ خوبی نبودی
برای اسیری که
تمامِ نقشه‌هایِ فرارش
به آغوشِ تو ختم می‌شد!

 

از ادامه مطلب غافل نشوید !!

 

 


ادامه مطلب
امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : آغوش , آغوش تو , می‌خواهم از خودم فرار کنم , در این سلولِ انفرادی را بشکن ,
بازديد : 21
تاريخ : شنبه 15 شهريور 1393 زمان : 10:28 | نويسنده : محمدرضا | نظرات ()

 


وقتی تنهایی رو حس کردم که سکوت غم انگیز خونه جای خالی اون رو نشونم داد........ هر جا رو نگاه میکردم میدیدمش...... ای کاش باز دستش رو میگرفتم و با تمام وجود بهش میگفتم دوست دارم...... اماااا.. اون منو ترک کرده........ حالا میخوام از ته قلبم بهش بگم .....برگرد دوباره پیشم... بی تو من دیوونه میشم .......

برگرد

 

 

امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : برگرد , بی تو من دیوونه میشم , تنهایی , وقتی تنهایی رو حس کردم ,
بازديد : 21
تاريخ : شنبه 15 شهريور 1393 زمان : 10:26 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 


اگه هر دفعه ای که عکسشو نگاه میکنی اشک تو چشات جمع بشه ....

اگه هر دفعه ای اسمشو میشنوی بغض گلوتو بگیره ....

اگه هر وقت صداشو بشنوی و نتونی هرچی که میخواستی بگی ....

اگه هر وقت که بهش فکر میکنی دلتنگ تر میشی ....

اگه هر دفعه ای که آهنگ گوش میدی به یادش می افتی .....

اگه با هر دقیقه نفس کشیدنت به یادشی ...

اگه حاضری . . .  

 

بقیه نوشته را در ادامه مطلب بخوانید. . .


ادامه مطلب
امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : من مدعی ام , اگه , اگه هر دفعه ای , دوست داشتنش , اگه یه روز ,
بازديد : 16
تاريخ : شنبه 15 شهريور 1393 زمان : 10:21 | نويسنده : محمدرضا | نظرات ()

 


 اونی که واقعا دوستت داشته باشه

 

شاید اذیتت هم بکنه

 

ولی هیچ وقت عذابت نمیده ...

 

شاید چند روزی هم حالتو نپرسه

 

ولی همه حواسش پیشه توئه ...

 

شاید باهات قهر هم بکنه

 

ولی هیچ وقت راحت ازت دل نمیکنه ...

 
 

 

امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : شاید باهات قهر هم بکنه , دوستت , اونی که واقعا دوستت داشته باشه , دوست واقعی ,
بازديد : 24
تاريخ : شنبه 15 شهريور 1393 زمان : 10:20 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

 

 

اخه نمیشه تو بگو خدایی  همدمت بشه غم و تنهایی

اره عزیز یادمه تو همونی  که میگفتی همیشه پیشم میمونی

حالا چه ساده رفتی و تو با اونی  الان من موندمو،تیغو رگ خونی

میدونم ندارم هیچ پناهی  که بشه مرهمم واسه تنهایی

تو بودی میگفتی واسه همیشه  زندگی بی تو یه لحظه نمیشه

اون روز که دستت بود تو دستم  قسم خوردی که همیشه پیشت هستم

به کی بگم باورم نمیشه خدایی  که تو گفتی سرنوشتمون بود جدایی

......................................................................................

دارم من یه نصیحت برای تو  اگه عاشق شدی داشته باش هوای عشقتو

امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

برچسب ها : لایق , عاشق , اخه نمیشه تو بگو خدایی , همدمت بشه غم و تنهایی ,
بازديد : 20
تاريخ : شنبه 15 شهريور 1393 زمان : 10:18 | نويسنده : محمدرضا | لينک ثابت | نظرات ()

آخرين مطالب ارسالي

صفحات سايت

تعداد صفحات : 10
?
خبرنامه
    براي اطلاع از آپديت شدن سايت در خبرنامه سايت عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود

نظرسنجي
    نــظـــــــــرتــــون راجـــــع بـــــــــه وبــلاگــمـــون چـیـــــه؟؟
لينک دوستان
پروفایل مدیر سایت
پشتيباني
?